City Ordinances (88-001 to 96-98)

(This page covers the above ordinance period. To view more, kindly choose from the options below.)


City Ordinances (97-01 to 02-077)
City Ordinances (03-078 to 06-091)
City Ordinances (06-092 to 11-051)
City Ordinances (12-052 to 2021-307)
City Ordinances (2022-001 to 2023-114)


SEARCH:

Ordinance No. 88-01
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA MAHAHALAY AT MALALASWANG PALABAS (BOLD SHOWS) SA SINEHAN,OPERA,BAHAY ALIWAN,KAINAN O ANUMANG PRIBADONG LUGAR, PAGSASARA NG MGA NASABING LUGAR, PAGTITINDA NG MGA MALALASWANG BABASAHIN (PORNOGRAPHY) AT PAGTATANGHAL NG MGA KARATULANG (BILLBOARDS) MAY NAPIPINTANG MGA MALALASWANG LARAWAN.
Date Approved: 1988-04-18
Category: Games, Amusement and Entertainment & Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 88-02
Title: KAUTUSAN BAYAN NA NAG-AATAS NG KAPARUSAHAN NG HALAGANG LIMAMPUNG PISO (P50.00) MULTA BUKOD SA GASTOS SA HUKOMAN O PAGKABILANGGO NG DALAWANG ARAW SA TAONG NAHATULANG NG PAGLABAG SA KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL TUMAWID SA DAAN LABAS SA POOK TAWIRAN (JAYWALKING) AT NAG-AATAS NA MAGLAGAY NG MAAYOS NG MGA:(A) GUHIT NA TAWIRAN NG MGA TAO SA MGA TINAKDANG TAWIRAN;(B) ‘APPROPRIATE SIGNS’ NA NAGTATAGLAY NG MGA ALINTUNTUNING DAPAT SUNDIN NG MGA PEDESTRIANS.
Date Approved: 1988-04-25
Category: Public Order, Security and Safety & Transportation
Ordinance No. 88-03
Title: KAUTUSAN BAYAN NA NAGBABAWAL SA SINUMANG TAO, MAGING KONTRAKTOR NA PRIBADO O GOBYERNO, SA PAGSIRA AT PAGHUHUKAY NG ALIM MANG BAHAGI NG ATING LANSANGAN NA SAKOP NG BAYAN NG MUNTINLUPA NA WALANG KAUKULANG KAPAHINTULUTAN MULA SA TANGGAP NG INHINYERA AY PULISYA.
Date Approved: 1988-04-25
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure & Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 88-04
Title: KAUTUSAN BAYAN NA NAGBABAWAL NG PAGBIBILI NG ANUMANG URI NG INUMIN NAKAKALASING TULAD NG ‘BEER’ ‘LAMBANOG’ ‘HARD LIQUOR’ SA MGA TINDAHAN,DISCO PUB HOUSE, NIGHT CLUB, RESTAURANT, CARINDIRYA O ALIN MANG KAINAN SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA SA MGA KABATAANG WALANG PANG LABING-WALONG TAONG GULANG.
Date Approved: 1988-04-25
Category: Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 88-05
Title: KAUTUSANG BAYAN UKOL SA PANININGIL NG KARAMPATANG BUWIS PARA SA IBA’T-IBANG PATALASTAS PANGHANAPBUHAY O PANG-NIGUSYO (SIGNS AND ADVERTISEMENTS).
Date Approved: 1988-04-25
Category: Ways and Means
Ordinance No. 88-06
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA PAGTATAPON NG BASURA, DUMI,PAPEL, UPOS NG SIGARILYO AT MGA KASINGTULAD SA ANUMANG BAHAGI NG DAAN. ILOG O IBANG LUGAR NA HINDI PINIPILI NA TAPUNAN NG BASURA AT NAGBIBIGAY MULTA AT PAGKABILANGGO SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: 1988-04-25
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 88-07
Title: KAUTUSAN BAYAN NA NAGBABAWAL SA SINUMANG TAO O GRUPO NG TAO NA UMINOM NG ANUMANG INUMING NAKAKALASING SA BANGKETA (DRINKING ON THE SIDEWALK) AT SA HARAPAN NG MGA TINDAHAN.
Date Approved: 1988-05-09
Category: Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 88-08
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA PAGHUHUKAY NG BUHANGIN SA LAWA NG LAGUNA NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1988-05-09
Category: Agriculture, Fisheries, Aquatic, Environment and Nature
Ordinance No. 88-09
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA SINUMANG NAGMAMANEHO NG SASAKYAN PAMPUBLIKO O PASARILI, ANG HUMARANG NG TRAPIKO (OBSTRUCTING TRAFFIC) AT MAGSAKAY AT MAGDISKARGA NG MGA PASAHERO AT MGA DALADALAHAN SA PINAGBABAWAL NA POOK (LOADING AND UNLOADING IN PROHIBITED ZONE) SA ANUMANG LANSANGAN NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1988-06-13
Category: Public Order, Security and Safety & Transportation
Ordinance No. 88-09A
Title: KAUTUSANG BAYAN NA SINUSUSUGAN ANG KAUTUSANG BAYAN BILANG 88-09 HINGGIL SA PAGBABAWAL SA SINUMANG NAGMAMANEHO NG SASAKYANG PAMBLIKO O PANG-SARILI ANG HUMARANG NG TRAPIKO (OBSTRUCTION TRAFFIC) AT ANG MAGSAKAY AT MAGDISKARGA NG MGA PASAHERO AT MGA DALA-DALAHAN SA PINAGBABAWAL NA POOK (LOADING AND UNLOADING IN PROHIBITED ZONES) SA ANUMANG LANSANGAN NA NASASAKUPAN NG BAYN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1988-10-03
Category: Public Order, Security and Safety & Transportation
Ordinance No. 88-10
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA SINO MANG TAO ANG PAGTITINDA SA ALING MANG LANSANGAN O BANGKETA (SIDEWALK VENDING) SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1988-07-13
Category: Livestock, Market, Hawkers and Slaughterhouse & Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 88-11
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA MGA ITATAYONG BAHAY-KALAKAL ANG KAUTUSANG SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA MATAPOS MAGPATIBAY ANG KAUTUSANG ITO NA HINDI BABABA SA PITUMPUNG BAHAGDAN (70%) NG KANILANG MGA KAWANI SA “RANK AND FILE” AY KUKUNIN O MAGMUMULA SA TUNAY AT LEHITIMONG MGA NANINIRAHAN SA MUNTINLUPA.
Date Approved: 1988-10-03
Category: Labor and Employment / Personnel Administration & Trade and Industry
Ordinance No. 88-12
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA NG ‘CURFEW’ MULA ALAS 12:00 NG GABI HANGANG ALAS-4:00 NG UMAGA PARA SA MGA KABATAAN NA MAY IDAD LABING PITONG (17) TAONG GULANG AT PABABA AT NAGPAPATAW NG KAUKULANG PARUSA SA MGA LUMALABAG SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: 1988-08-19
Category: Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 88-13
Title: KAUTUSANG BAYAN NA IPINAGBABAWALAN ANG MGA MAY-ARI NA ALAWAS O TUROL NA MANURO SA LAWA NA LAGUNA, LIMANG DAAN (500) METRO BUHAT SA DALAMPASIGAN O BAYBAY-DAGAT NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1988-10-10
Category: Agriculture, Fisheries, Aquatic, Environment and Nature
Ordinance No. 88-14
Title: KAUTUSANG BAYAN NA IPINAGBABAWAL ANG MGA PAMAPSAHERONG TRASIKEL NA DUMAAN O BAGTASIN ANG MGA LANSANGANG-BAYAN (NATIONAL HIGHWAY) NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA AT NAGTATALAGA NG KAUKULANG KAPARUSAHAN SA MGA LUMABAG SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: 1988-10-10
Category: Public Order, Security and Safety & Transportation
Ordinance No. 88-15
Title: KAUTUSANG BAYAN NA INAATASAN ANG LAHAT NG MAMAMAYAN NG MUNTINLUPA, LALAKI AT BABAE NA MAT IDAD NA LABINLIMANG (15) TAONG GULANG AT PATAAS NA MAGPATALA SA PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1988-11-21
Category: Public Order, Security and Safety & Youth and Sports Development
Ordinance No. 88-16
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGSASAAD NG PAGPAPALIT NG MGA PANGALAN NG MGA PILING LANSANGAN SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1988-11-28
Category: Patrimonal Property
Ordinance No. 89-17
Title: KAUTUSANG BAYAN NA IPINAGBABAWAL ANG MGA SASAKYANG PAMPUBLIKO/PAMPASAHERO O PANSARILI NA NAGBUBUGA NG MAKAPAL NA USOK, MAPUTI O MAITIM MAN SA MGA LANSANGAN NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA AT NAGPAPATAW NG KAUKULANG MULTA O PAGKABILANGGO SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: 1989-01-30
Category: Agriculture, Fisheries, Aquatic, Environment and Nature / Health and Sanitation / Public Order, Security and Safety & Transportation
Ordinance No. 89-18
Title: KAUTUSANG BAYAN NA INAATASAN ANG LAHAT NG MGA PAMPUBLIKO O PAMPASAHERONG BUS NA KAILANGAN SARHAN O IPINID ANG PINTUAN NG MGA ESTRIBO HABANG TUMA-TAKBO ANG SASAKYAN AT NAGSASAAD NG KAUKULANG KAPARUSAHAN SA PAGLABAG SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: 1989-01-30
Category: Public Order, Security and Safety & Transportation
Ordinance No. 89-19
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATAW NG DAGDAG NA HALAGANG DALAWAMPU’T LIMANG SENTIMO (25) BAYAD BAWAT MANONOOD SA ANUMANG SINEHAN AT COLISEUM NA NASASAKOP NG BAYAN NG MUNTINLUPA PARA SA PONDO NG MUNTINLUPA SCHOLAR-SHIP TRUST FUND.
Date Approved: 1989-02-06
Category: Games, Amusement and Entertainment & Ways and Means
Ordinance No. 89-20
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA LAHAT NG MGA MAY PUWESTONG PANGKALAKAL (BUSINESS ESTABLISHMENTS) TULAD NG MGA PAGAWAAN O PABRIKA, KARINDERIYA, TINDAHAN AT MGA KAHALINTULAD NA MAGLAGAY NG SISIDLAN NG BASURA (TRASH-CANS) SA HARAP NG LUGAR NA PINAGHAHAPBUHAYAN AT NAGPAPATAW NG KAUKULANG KAPARUSAHAN SA PAGLABAG SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: 1989-02-06
Category: Health and Sanitation & Trade and Industry
Ordinance No. 89-21
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA SIMUMANG NAGNANAIS NA MAGTAYO O MAG-LAGAY NG PASKILAN NG ANUNSIYO/PATALASTAS SA LABAS O HAYAG AT LANTAD NA LUGAR SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA NA YARI SA YERO, TELA O KAHOY O KAHALINTULAD NA MAY SUKAT NA HINDI BABABA SA DALAWANG PIYE ANG HABA AT ISA KALAHATING PIYE ANG LAPAD (2ft. x 1 1/2 ft.) O MAHIGIT PA NA MAGLAAN O MAGRESERBA NG PUWANG NG HINDI BABABA NG SANG-KAPAT (1/4) NG LAKI NG PASKILAN NG PATALASTAS PARA SA IHAHAYAG NA PAHATID-PANLIPUNAN (SOCIAL MESSAGE)
Date Approved: 1989-02-06
Category: Engineering, Public Works and Infrastructure & Tourism, Cultural and Foreign Relation
Ordinance No. 89-22
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATAW NG TRANSFER FEE O KABAYARAN SA PAGLILIPAT NG PAGMAMAY-ARI NG MGA ARI-ARIANG DI NATITINAG MULA SA DATING MAY-ARI PATUNGO SA BAGO AT KASALUKUYANG MAGMAMAY-ARI.
Date Approved: 1989-07-24
Category: Ways and Means
Ordinance No. 89-23
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG HIGIT NA MATAAS NA SINGIL (FEE) PARA SA MGA IBA’T IBANG KASULATANG GINAGAWA AT PINALALABAS NG MGA KAUKULANG TANGGAPAN SA PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1989-07-24
Category: Ways and Means
Ordinance No. 90-24
Title: KAUTUSANG BAYAN NA IPINAGBABAWAL ANG PANINIGARILYO (NO SMOKING) SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA SA LOOB NG MGA PAMPUBLIKONG LUGAR TULAD NG HOSPITAL, SINEHAN, ASSEMBLY HALLS, KULOD AT AIR-CONDITIONED NA ESTABLISIMENTO/BAHAY KALAKAL, GUSALI NG PAMAHALAAN, RESTAURANT, PAARALAN AT SA MGA PAMPUBLIKONG DYIPNI AT BUS AT ANG PAGPAPATAW NG KAUKULANG MULTA SA PAGLABAG DITO.
Date Approved: 1990-02-19
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 90-25
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATUPAD SA ITINATADHANA NG PRESIDENTIAL DEGREE NO. 1446 NA PAGPAPATAW NG KARAGDAGANG BUWIS SA MGA LUPA NA NANATILING TIWANGWANG AT HINDI GINAGAMIT SA BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGPATAW NG KAUKULANG MULTA SA PAGLABAG DITO.
Date Approved: 1990-04-23
Category: Ways and Means
Ordinance No. 90-26
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA SINUMANG TAO NA BUMUNOT NG BAGONG TANIM NA PUNO O PUPUTOL NG MALALAKING PUNONG-KAHOY NA PAG-AARI NG MGA PAMBAYANG PAARALAN AT NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGPAPATAW NG KAUKULANG KAPARUSAHAN SA PAGLABAG SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: 1990-08-13
Category: Agriculture, Fisheries, Aquatic, Environment and Nature
Ordinance No. 90-27
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGSASAAD NG DAGDAG NA HALAGANG SINISINGIL PARA SA PAG-IISYU NG PAHINTULOT NG PUNONG-BAYAN (MAYTOR’S PERMIT) SA MGA KALAKAL, MGA HANAP-BUHAY AT IBA PANG MGA GAWAIN (BUSINESS, OCCUPATIONS AND OTHER ACTIVITIES) NA NASASAKUPAN NG PAMAHALAANG BAYAN.
Date Approved: 1990-08-23
Category: Ways and Means
Ordinance No. 90-28
Title: MGA PATNUBAY SA PAGSASAKATUPARAN SA REGULASYON AT SUPERBISYON SA SERBISYO NG TRAYSIKEL (MAY MOTOR AT WALANG MOTOR)
Date Approved: 1990-12-03
Category: Transportation
Ordinance No. 90-29
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS NG PANGANGASIWANG LOCAL (LOCAL SUPERVISION), PAGTATAKDA NG BAYAD SA PANGANGASIWANG LOKAL (LOCAL SUPERVISION FEE), SA MGA PAUPAHANG TRAYSIKEL NA MAY MOTOR (MOTORIZED TRICYCLE FOR HIRE) AT SA PROSESO NG ALOKASYON NG RUTA, PAGSOSONA AT PAGPAPLANO UKOL DITO AT ANG PAGPAPATAW NG MULTA SA PAGLABAG DITO AT ANG IBANG LAYUNIN NITO.
Date Approved: 1990-12-03
Category: Transportation
Ordinance No. 90-30
Title: KAUTUSANG BAYAN NA KINOKONTROL (REGULATING) ANG OPERASYON AT REHISTRASYON NG MGA PAUPAHANG TRAYSIKEL NA WALANG MOTOR (PEDICAB), PAGTATALAGA NG BAYAD SA LISENSIYA, PAGKAKAROON NG MULTA SA PAGLABAG DITO, AT SA IBA PANG LAYUNIN.
Date Approved: 1990-12-03
Category: Transportation
Ordinance No. 91-31
Title: AN ORDINANCE GRANTING MAYOR IGNACIO R. BUNYE EMERGENCY POWERS IN VIEW OF THE GULF CRISIS IN THE MIDDLE EAST AND TO AUTHORIZE HIM FOR A LIMITED PERIOD AND SUBJECT TO RESTRICTIONS TO EXERCISE POWERS NECESSARY AND PROPER TO CARRY OUT THE DECLARED NATIONAL POLICY ON THE LOCAL LEVEL AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: 1991-01-07
Category: Public Order, Security and Safety & Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 91-32
Title: AN ORDINANCE REVOKING ORDINANCE NO. 91-031 DATED JANUARY 7, 1991 GRANTING EMERGENCY POWERS TO MAYOR IGNACIO T. BUNYE AND IN LIEU THEREOF, EXERCISE TO THE FULLEST EXISTING POWERS GRANTED TO HIM BY LAW IN ORDER TO MAXIMIZE PROTECTION OF THE PEACE AND SECURITY OF THE PEOPLE IN MUNTINLUPA.
Date Approved: 1991-03-11
Category: Public Order, Security and Safety & Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 91-33
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGBABAWALAN SA LAHAT NG ORAS ANG PAGPARADA NG ANUMANG SASAKYAN MAGING PRIBADO O PUBLIKO SA ALINMANG BAHAGI NG LANSANGANG BAYAN (NATIONAL HIGHWAY) NA NASASAKUPAN NG MUNTINLUPA MALIBAN KUNG ANG MGA NATURANG PAMPUBLIKONG SASAKYAN AY MAGBABABA O MAGSASAKAY NG MGA PASAHERO SA MGA ITINALAGANG LUGAR NA BABAAN AT SAKAYAN AT ANG PAGDIDISKARGA O PAGSASAKAY NG MGA KALAKAL NG NATURANG MGA PRIBADONG SASAKYAN NA HINDI MANGANGAILANGAN NG MATAGALANG PAGPARADA.
Date Approved: 1991-03-25
Category: Public Order, Security and Safety & Transportation
Ordinance No. 91-34
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG PAGPARADA NG ANUMANG SASAKYAN SA LAHAT NG ORAS SA ISANG BAHAGI LAMANG NG MGA LANSANGANG-BARANGAY: KANANG BAHAGI LAMANG KUNG NAKAHARAP SA HILAGA O KALIWANG BAHAGI LAMANG KUNG NAKAHARAP SA TIMOG AT KANANG BAHAGI KUNG NAKAHARAP SA SILANGAN O KALIWANG BAHAGI LAMANG KUNG NAKAHARAP SA KANLURAN AT NAGPAPATAW NG KAUKULANG PARUSA SA PAGLABAG DITO.
Date Approved: 1991-07-22
Category: Public Order, Security and Safety & Transportation
Ordinance No. 91-35
Title: KAUTUSANG BAYAN NA INAATAS SA SINUMAN ANG PAGPUPUGAY AT PAGBIBIGAY GALANG SA WATAWAT NG PILIPINAS KAPAG ITO’Y ITINATAAS O IBINABABA GAYUNDIN KAPAG INAAWIT ANG LUPANG HINIRANG, ANG PAMBANSANG AWIT NG PILIPINAS AT ANG PAGPAPATAW NG KARAMPATANG PARUSA SA PAGLABAG DITO.
Date Approved: 1991-07-22
Category: Public Order, Security and Safety & Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 91-36
Title: KAUTUSANG BAYAN NA MAHIGPIT NA PINAGBABAWAL ANG PAGGAMIT NG TIMBANGAN-PANGKALAKAL NA DI-SELYADO AT DI-REHISTRADO SA TANGGAPAN NG INGAT-YAMAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGPAPATAW NG KARAMPATANG PARUSA SA PAGLABAG SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: 1991-07-22
Category: Livestock, Market, Hawkers and Slaughterhouse & Trade and Industry
Ordinance No. 91-37
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGBABAWAL ANG “TAYUAN NA” O ” STANDING ROOM” KAPAG MAY IPINAPALABAS NA PELIKULA SA LOOB NG SINEHAN NA NASA BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGPAPATAW NG KUUKULANG PARUSA SA PALABAG DITO.
Date Approved: 1991-08-26
Category: Games, Amusement and Entertainment
Ordinance No. 91-38
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGBABAWALAN SA SINUMAN ANG PAGTATATAG, PAGKUKUNSINTI AT PAGPAPANATILI NG MGA KAPATIRAN (FRATERNITIES/BROTHERHOOD) O ANUMANG URI NG SAMAHANG UMIIRAL SA LAHAT NG PANAHON SA PAARALANG ELEMENTARYA, SEKONDARYA AT KOLEHIYO (PRIBADO/PUBLIKO) SA BAYAN NG MUNTINLUPA NA NAGIGING SANHI NG HINDI MAKATARUNGANG PANANAKIT AT KUNG MINSA’Y KAMATAYAN SA MGA MAG-AARAL.
Date Approved: 1991-12-01
Category: Education & Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 91-39
Title: AMENDING CERTAIN PROVISIONS OF ZONING ORDINANCE NO. 81-01 FOR METROPOLITAN MANILA, SPECIFICALLY FOR THE MUNICIPALITY OF MUNTINLUPA, CREATING THE OFFICE OF THE ZONING ADMINISTRATOR, PROVIDING FOR THE ENFOREMENT THEREOF AND FOR THE OTHER PURPOSE.
Date Approved: 1991-12-10
Category: Land Use and Zoning
Ordinance No. 92-01
Title: KAUTUSANG BAYAN NA IPINAGBABAWAL ANG PAGPAPARADA (PARKING) NG ANUMANG SASAKYAN (PRIBADO O PUBLIKO) SA LAHAT NG ORAS SA ALINMANG LANSANGAN PANLALAWIGAN O NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1992-08-03
Category: Appropriation & Public Order, Security and Safety & Transportation
Ordinance No. 92-011
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY TUNASAN PARA SA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON WALUMPU’T TATLONG LIBO ISANG DAAN AT LABING SIYAM NA PISO (P2,083,119.00).
Date Approved: 1992-09-28
Category: Appropriation
Ordinance No. 92-02
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA SINUMAN NA ISARA PANSAMANTALA O PAMALAGIAN ANG ALINMANG LANSANGANG-BARANGAY, LANSANGANG-PANLALAWIGAN, ISKINITA, LIWASAN AT IBA PANG LUGAR NA PAMPUBLIKO NG WALANG PAHINTULOT MULA SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN, PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGPAPATAW NG KAUKULANG PARUSA SA PAGLABAG DITO.
Date Approved: 1992-08-07
Category: Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 92-03
Title: KAUTUSANG BAYAN NA LUMILIKHA SA TANGGAPAN NG “COOPERATIVE OFFICER” SA PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA MAGSASAGAWA NG TUNGKULIN NA PANGUNAHAN AT SUBAYBAYAN ANG PAGTATATAG AT PAGPAPAUNLAD NG KOOPERATIBA AT PAGTATAKDA NG LAANG-GUGULIN PARA SA TANGGAPANG ITO.
Date Approved: 1992-08-24
Category: Appropriation / Livelihood and Cooperatives & Personnel Administration
Ordinance No. 92-04
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY NEW ALABANG PARA SA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON, TATLONG DAAN WALUMPU’T WALONG LIBO, DALAWANG DAAN TATLUMPUNG PISO AT LIMAMPU’T APAT NA SENTIMOS (P5,388,230.54).
Date Approved: 1992-09-04
Category: Appropriation & Barangay Affairs
Ordinance No. 92-05
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA DAAN AT LABINLIMANG LIBONG PISO (P615,000.00) MULA SA SAMPUNG BAHAGDANG (10%) LAANG PONDO PARA SA KABATAANG BARANGAY UPANG MATUSTUSAN ANG GUGULIN SA PAGSASAKATUPARAN NG NATAKDANG HALALAN NG SANGGUNIANG KABATAAN SA IKA-9 NG OKTUBRE, 1992 DITO SA PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1992-09-14
Category: Appropriation & Youth and Sports Development
Ordinance No. 92-06
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG MGA PATAKARAN AT PANUNTUNAN PARA SA AKREDITASYON SA/NG MGA NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO’S), PRIBADONG SEKTOR, AT PEOPLE’S ORGANIZATION (PO’S) SA NASASAKUPAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1992-09-07
Category: Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 92-07
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY ALABANG PARA SA MGA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON TATLONG DAAN WALUMPU’T APAT NA LIBO DALAWANG DAAN DALAWAMPU’T ISANG PISO (P2,384,221.00)
Date Approved: 1992-09-28
Category: Appropriation
Ordinance No. 92-08
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY BAYANAN PARA SA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON DALAWANG DAAN LIMAMPU’T DALAWANG LIBO APAT NA DAAN APATNAPU’T DALAWANG PISO (P2,252.442.00)
Date Approved: 1992-09-28
Category: Appropriation & Barangay Affairs
Ordinance No. 92-09
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY BULI PARA SA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON LIMANG DAAN DALAWAMPU’T SIYAM NA LIBO PITONG DAAN SIYAMNAPUNG PISO (1,529,790.00)
Date Approved: 1992-09-28
Category: Appropriation
Ordinance No. 92-10
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY POBLACION PARA SA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON WALONG DAAN DALAWAMPU’T PITONG LIBO ANIM NA DAAN PITUMPU’T ANIM NA PISO (1,827,676.00)
Date Approved: 1992-09-28
Category: Appropriation
Ordinance No. 92-11
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY TUNASAN PARA SA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON WALUMPU’T TATLONG LIBO ISANG DAAN AT LABING SIYAM NA PISO (P2,083,119.00).
Date Approved: 1992-09-28
Category: Appropriation
Ordinance No. 92-12
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY SUCAT PARA SA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON DALAWANG DAAN LIMAMPU’T SIYAM NA LIBO APAT NA DAAN LABING ANIM NA PISO SIYAMNAPU’T LIMANG SENTIMOS (P2,259,416.95).
Date Approved: 1992-09-28
Category: Appropriation & Barangay Affairs
Ordinance No. 92-13
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY PUTATAN PARA SA TAONNG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON SIYAMNAPU’T LIMANG LIBO LIMANG DAAN ANIMNAPU’T ANIM NA PISO (P2,095,566.00)
Date Approved: 1992-09-28
Category:Appropriation & Barangay Affairs
Ordinance No. 92-14
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGKAKALOOB NG LIBRENG MATRIKULA SA MGA ANAK NG PUNONG-BARANGAY, KAGAWAD, KALIHIM AT INGAT-YAMAN NG SANGGUNIANG BARANGAY AT ANG TAGAPANGULO NG SANGGUNIANG KABATAAN AT MGA KAGAWAD NA NAG-AARAL O NAIS MAG-ARAL SA MUNTINLUPA POLYTECHNIC COLLEGE, NA TUTUSTUSAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA, AT ANG PAGATATALAGA NG LAANG GUGULIN SA HALAGANG TATLONG DAANG LIBONG PISO (P300,000.00) UPANG TUSTUSAN ANG PAGSASAKATUPARAN NG KAUTUSANG BAYAN NA ITO.
Date Approved: 1992-10-08
Category: Appropriation / Barangay Affairs & Education
Ordinance No. 92-15
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA PAMBAYANG INGAT-YAMAN AT PAMBANSANG TAGA-TUOS NA MAGHARAP AT MAGSUMITE NG BUWANANG ULAT SA LAHAT NG KINITA AT GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN.
Date Approved: 1992-10-12
Category: Appropriation / Rules, Ethics and Privileges & Ways and Means
Ordinance No. 92-16
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA PAGGAMIT NG TIMBANGANNG MAYROONG DAYA O KILOHANG MAYROONG DEPEKTO (TAMPERED) SA LAHAT NG PAMILIHAN (PRIBADO MAN O PUBLIKO) SA BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1992-10-19
Category: Livestock, Market, Hawkers and Slaughterhouse
Ordinance No. 92-17
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATALAGA NG PAGBABAGONG TATAG (REORGANIZAZATION) SA PANTAUHANG BALANGKAS NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT PAGTATAG NG TANGGANPANNNG “SGT. AT ARMS”, “ADMINISTRTATIVE SERVICES”, “PROCUREMENT AND SUPPLY”, “BUDGET AND ACCOUNTING”, “HUMAN REESOURCES AND DEVELOPMENTG”, “TECHNICAL AND LEGAL STAFF”, “ARCHIVES AND RECORDS”, PUBLICATION SECTION” AT “LIBRARY” NA INILALAHAD NG LAKIP “A” AT “B”; AT PAGTATALAGA NG LAANG GUGULIN SA HALAGANG ANIM NA MILYON, SIYAM NA RAAN PITUMPU’T ANIM NA LIBO, AT ISANDAANG PISO (P6,974,100.00), UPANG MAGAMIT SA PAGPAPATUPAD NG KAUTUSANG BAYAN NA ITO NA NAGSISIMULANG ISASAGAWA SA TAONG 1993.
Date Approved: 1992-10-19
Category: Appropriation & Personnel Administration
Ordinance No. 92-18
Title: KAUTUSANG BAYAN NA TINATANGGAP NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA MULA SA LAND TRANSPORTATION FRANCHISING AND REGULATORY BOARD (LTFRB), ANG KARAPATAN NA MAGBIGAY NG PRANKISYA UPANG ANG MGA PAUPAHANG TRAYSIKEL NA DE-MOTOR AY MAKATAKBO O MAKAPAG-OPERA SA LOOB NG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PAMAMAGITAN NG TRYCYCLE REGULATORY UNIT (TRU) NA NASA ILALIM NG TANGGAPAN NG PAHINTULOT AT LISENSIYA NG PAMAHALAANG LOOKAL NA NAGPAPATUPAD NITO.
Date Approved: 1992-10-26
Category: Public Order, Security and Safety & Transportation
Ordinance No. 92-19
Title: KAUTUSANG BAYAN NA INAAMYENDAHAN ANG TALATA II AT TALATA III NG KAUTUSANG BAYAN BILANG 90-29 AT INILALAKIP ANG SUGNAY NA “LAHAT NG ITINALAGANG RUTA AT HINDI MAAARING ILIPAT (NON-TRANSFERABLE) AT IPINAPANATILI ANG SUPERVISION FEE DOON AT ANG PAGPAPATAW NG IBA PANG PAGBABAYARAN.
Date Approved: 1992-10-26
Category: Public Order, Security and Safety & Transportation
Ordinance No. 92-20
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGSASAAD NG MAHIGPIT NA PAGPAPATUPAD NG MGA ALITUNTUNIN UKOL SA OPERASYON NG MGA AHENSYA NG PAMAHALAAN NA MAGSASAGAWA NG HAKBANGING PAMPULIS SA TERITORYO O HURISDIKSIYON NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1992-10-26
Category: Patrimonal Property / Public Order, Security and Safety & Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 92-21
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG BARANGAY CUPANG PARA SA TAONG 1992 NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON WALUMPU’T ISANG LIBO WALONG DAAN SIYAMNAPU’T LIMANG PISO (P3,081,895.00).
Date Approved: 1992-11-16
Category:Appropriation & Barangay Affairs
Ordinance No. 92-22
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA MGA MAY-ARI NG KASALUKUYANG NAKATAYONG MGA BEER/DISCO HOUSES, PUB JOINTS AT IBA PANG MGA KAHALINTULAD NA ESTABLISIMENTO NA ILIKAS O ILIPAT ANG KANILANG ESTABLISIMENTO SA LUGAR NA MALAYO NG DALAWANG DAAN (200) METRO O MAHIGIT SA SIMBAHAN, PAARALAN, OSPITAL, ESTASYON NG PULISYA AT PAMAHAYAN AT ANG PAGPAPATAW NG KAUKULANG MULTA O PARUSA SA PAGLABAG SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: 1992-12-21
Category: Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 92-23
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATAW NG PAMPAMAYANANG BUWIS (COMMUNITY TAX) SA BAYAN NG MUNTINLUPA KALAKHANG MAYNILA ALINSUNOD SA ARTIKULO 6 SEKSIYON 156 NG R.A. 7160 O ANG LOCAL GOVERNMENT CODE OF 1991.
Date Approved: 1992-12-21
Category: Ways and Means
Ordinance No. 92-40
Title: KAUTUSANG BAYAN NA SINUSUSUGAN ANG KAUTUSANG BAYAN BILANG 88-04 NA NAGBABAWAL NG PAGBIBILI NG SIGARILYO AT ANUMANG URI NG NAKALALASING TULAD NG BEER, LAMBANOG, HARD LIQUOR SA MGA TINDAHAN, RESTAURANT O ALINMANG KAINAN NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1992-01-06
Category: Health and Sanitation / Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 92-41
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA MAY-ARI O NAMAMAHALA NG MGA ESTABLISIMENTONG PANGKALAKAL TULAD NG MGA GASOLINAHAN AT MGA PAMPUBLIKONG PAMILIHAN NA MAGKAROON NG MALINIS NA PAMPUBLIKONG PALIKURAN PARA SA MGA BABAE AT LALAKI SA LOOB NG ANIM NA BUWAN MATAPOS MAPAGTIBAY ANG KAUTUSANG BAYAN NA ITO NA WALANG SISINGILING BAYAD SA PAGGAMIT AT ANG PAGPAPATAW NG KAUKULANG MULTA AT PARUSA SA PAGLABAG DITO.
Date Approved: 1992-01-13
Category: Health and Sanitation & Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 93-26
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPAIRAL NG TADHANAIN NG SEKSIYON BILANG 137 NG “R.A. 7160” O ALITUNTUNING PANGPAMAHALAANG LOKAL, AYON SA PAGKAKATUPAD, SA ILALIM NG ARTIKULO BILANG 226, “FRANCHISE TAX” SA RULES AND REGULATIONS IMPLEMENTING THE LOCAL GOVERNMENT CODE OF 1991.
Date Approved: 1993-06-11
Category: Ways and Means
Ordinance No. 93-24
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG MGA NAHIRANG NA PINUNO NA GAGANAP NG TUNGKULIN SA MGA SUMUSUNOD NA TANGGAPAN SA PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA: RAFAEL T. BURGOS, MUNICIPAL CIVIL REGISTRAR: MELISSA A. UNTALAN, MUNICIPAL ACCOUNTANT: JULIETA M. CUNANAN, CHIEF-MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM OFFICE AT JACINTA G. DIONIDO, PERSONNEL OFFICER.
Date Approved: 1993-01-27
Category: Appropriation & Personnel Administration
Ordinance No. 93-25
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATATAG NG TANGGAPAN NG “SENIOR CITIZENS AFFAIR”, SA ILALIM NG TANGGAPAN NG PUNONGBAYAN, NA PANGUNGUNAHAN NG KGG. NOLASCO L. DIAZ, BILANG TAGAPAGTAGUYOD SA KAPAKANAN NG MATATANDANG MAMAMAYAN SA BAYAN NG MUNTINLUPA, AT NAGTATAKDA SA HALAGANG LIMANG DAANG LIBONG PISO (P500,000.00) UPANG MAGAMIT SA PAGPAPATUPAD NG MGA PROGRAMA AT PROYEKTO NG NABANGGIT NA TANGGAPAN.
Date Approved: 1993-03-15
Category: Appropriation / Personnel Administration & Veterans, Retirees, Eldery and Disabled
Ordinance No. 93-27
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG KALAKIP NG PANUKULANG KAUNLARAN (LAKIP “A”) AT NAGTATADHANA NG MGA PATAKARAN, DIREKSIYON, ESTRATEHIYA, TALAORASAN AT PAMAMARAAN SA PAGPAPATUPAD NG PAGPAPAUNLAD NG MGA LAGAY NG LUPANG PAMAHALAAN NA LALONG KILALA BILANG “ALABANG STOCK FARM” AT “NEW BILIBID PRISON COMPOUND” AT IPINAHAYAG NA “PLANNED UNIT DEVELOPMENT”, ALINSUNOD SA KAPASIYAHAN BILANG 92-14A NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1993-06-11
Category: Patrimonal Property & Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 93-28
Title: KAUTUSANG BAYAN NA IPINAGBABAWAL ANG PAMAMALAGI O PAGTATAYO NG MGA KUBO AT BAHAY SA LAHAT NG LOOBAN NG MGA PAARALANG PAMBAYAN SA BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1993-06-28
Category: Education & Public Order, Security and Safety 
Ordinance No. 93-29
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANAGY ANNUAL BUDGET NG LAHAT NG BARANGAY SA BAYAN NG MUNTINLUPA PARA SA TAONG 1993 NA NAGKAKAHALAGA NG TATLUMPU’T LIMANG MILYON, APAT NA DAAN DALAWAMPU’T DALAWANG LIBO, DALAWAMPU’T TATLONG PISO AT TALLUMPU’T TATLONG SENTIMOS (P35,422,023.33).
Date Approved: 1993-07-05
Category: Appropriation and Barangay Affairs
Ordinance No. 93-30
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGLALAYONG IPAGBAWAL ANG MGA VIDEO GAME HOUSES SA BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGBIBIGAY NG TAKDANG PANAHON PARA SA MGA DATIHAN NANG ESTABLISYAMENTO UPANG ALISIN ANG MGA VIDEO GAME MACHINES O KAURI PA NITO SA NASASAKUPAN NG PAMAHALAANG BAYAN.
Date Approved: 1993-07-12
Category: Games, Amusement and Entertainment & Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 93-31
Title: AN ORDINANCE ESTABLISHING THE MUNTINLUPA HEALTH CARE COMMISSION, DEFINING ITS POWERS AND FUNCTIONS AND APPROPRIATING FUNDS THEREFOR AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: 1993-08-02
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 93-32
Title: KAUTUSANG BAYAN NA IPINAGSABAWAL ANG PAGLATAGAY O PAGGAMIT NG MGA APARATO, KAGAMITAN O KEMIKAL NA NAKAPAGPAPABAGO O NAKAPAGPAPALIT NG URI, TIMBANG AT KAPINUHAN NO MGA PANINDA SA MGA PAMILIHANG SAKOP NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINTUPA.
Date Approved: 1993-08-23
Category: Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 93-33
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG PANIBAGONG ANYO O PORMAT NG ADMISSION TICKETS AT BAGONG SISTEMA NG PAGKOLEKTA NITO SA MGA  AMUSEMENT CENTERS TULAD NG SINEHAN, SABUNGAN, KARNABAL AT IBA PANG KAHALINTULAD NA ESTABLISIMENTO AT ANG PAGTATAKDA  NG KAUKULANG PARUSA SA PAGLABAG SA KAUTUSANG ITO.
Date Approved: 1993-10-04
Category: Games, Amusement and Entertainment / Public Order, Security and Safety & Ways and Means
Ordinance No. 93-34
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA MGA MAY-ARI NG ASO SA BAYAN NG MUNTINLUPA NA IPAREHISTRO AT PABAKUNAHAN LABAN SA RABIS ANG KANILANG MGA SO SA MUNTINLUPA RABIES CONTROL COUNLCIL (MRCC).
Date Approved: 1993-11-22
Category: Health and Sanitation & Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 93-35
Title: AN ORDINANCE ADOPTING A REVENUE CODE OF THE MUNICIPALIT Y OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1993-11-22
Category: Ways and Means
Ordinance No. 94-36
Title: KAUTUSANG BAYAN NA IPINAGBABAWAL ANG PANGANGAHIG NG SUSO AT ISDA SA LAWA NG LAGUNA NA SAKOP NG BAYAN NG MUNTINLUPA SA LAYONG PITONG DAANG METRO (700 METERS) BUHAT SA DALAMPASIGAN O BAYBAY DAGAT.
Date Approved: 1994-01-31
Category: Agriculture, Fisheries, Aquatic, Environment and Nature
Ordinance No. 94-37
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA LAHAT NG MAY-ARI NG MGA VULCANIZING SHOPS, JUNK SHOPS, HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES NA HUWAG PAABUTIN SA ALINMANG BAHAGI NG LANSANGANG-NASYONAL ANG KANI-KANILANG MGA GAMIT AT MATERYALES AT PAGPAPATAW NG KAUKULANG PARUSA SA PAGLABAG NITO.
Date Approved: 1994-01-31
Category: Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 94-38
Title: KAUTUSANG BAYAN NA INAAMENDYAHAN ANG KAUTUSANG BAYAN BILANG 93-30 SA PAMAMAGITAN NG PAGLILIMITA O PAGKO-KONTROL NG MGA VIDEO GAME HOUSES AT PAGTATALAGA NG MGA ITO NG HINDI LALAPIT SA LIMAMPUNG (50) METRO MULA SA PAARALAN, SIMBAHAN, PLAZA O PARKE AT GUSALING PAMPAMAHALAAN SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGTATAKDA NG KAUKULANG KAPARUSAHAN SA PAGLABAG DITO.
Date Approved: 1994-02-21
Category: Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 94-39
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAGBIBIGAY NG TAX RELIEF AT IBA PANG MGA INSENTIBO SA MGA PEOPLE’S AT NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS NA KUMIKILOS AT NAGPAPALOOB SA HURISDIKSYON NG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1994-05-27
Category: Appropriation & Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 94-40
Title: MUNICIPAL ORDINANCE AMENDING SECTIONS 5 (D) AND (K); 26; 74 (D); 75 (F); 80; 118 (B) OF THE REVENUE CODE OF MUNICIPALITY OF MUNTINLUPA, METRO MANILA, AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: 1994-01-28
Category: Rules, Ethics and Privileges & Ways and Means
Ordinance No. 94-41
Title: KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA LAHAT NG MAY-ARI AT/O DEVELOPERS NG SUBDIBISYON AT IBA PANG MAY-ARI NG LUPA NA NASASAKUPAN NG MUNTINLUPA NA IPAGAMIT ANG MGA PANGUNAHING DAAN (MAIN ROADS) NG SUBDIBISYON O PRIBADONG DAAN BILANG ALTERNATE ROUTES AYON SA ITINATADHANA NG MALACAÑANG MEMORANDUM AT ANG PAGTATAKDA NG KAUKULANG PARUSA SA PAGLABAG NG KAUTUSANG ITO.
Date Approved: 1994-11-28
Category: Patrimonal Property / Public Order, Security and Safety & Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 95-42
Title: KAUTUSANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG IBA’T IBANG BARANGAY SA BAYAN NG MUNTINLUPA PARA SA TAONG 1995 NA NAGKAKAHALAGA NG TATLUMPU’T LIMANG MILYON, APAT NA LIBO, DALAWANG DAAN AT PITO AT LABING SIYAM NA SENTIMOS (P35,004,207.19)
Date Approved: 1995-03-06
Category: Appropriation
Ordinance No. 95-43
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAGTITIBAY ANG BARANGAY ANNUAL BUDGET PARA SA TAONG 1995 NG BARANGAY AYALA ALABANG NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA MILYON, SIYAM NA DAAN WALUMPU’T TATLONG LIBO, LIMANG DAAN SIYAMNAPU’T ANIM NA PISO ANIMNAPU’T SIYAM NA SENTIMOS (P9,983,596.69) AT BARANGAY CUPANG NA NAGKAKAHALAGA NG LABINGDALAWANG MILYON, DALAWANG DAAN LIMAMPU’T SIYAM NA LIBO, LIMANG DAAN PITUMPU’T LIMANG PISO SIYAMNAPU’T TATLONG SENTIMOS (P12,259,575.93).
Date Approved: 1995-06-26
Category: Appropriation
Ordinance No. 95-44
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBONG PISO (P50,000.00) BILANG TULONG PINANSIYAL NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA VICE MAYOR’S LEAGUE OF THE PHILIPPINES.
Date Approved: 1995-08-15
Category: Appropriation
Ordinance No. 95-45
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGLALAN NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBONG PISO (P50,000) BILANG TULONG PINANSYAL SA PHILIPPINE COUNCILORS LEAGUE. (PCL)
Date Approved: 1995-08-15
Category: Appropriation
Ordinance No. 95-46
Title: ISANG KAUTUSAN SA PAG-AAYOS NG PANGANGASIWA, PAGTITIPON AT PAGTATAPON NG MGA BASURA NG OSPITAL, MALILIIT NA KLINIKA, LABORATORYO, PUNERARYA AT IBA PANG KAURI NITO SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA .
Date Approved: 1995-10-09
Category: Health and Sanitation
Ordinance No. 95-47
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA LUMILIKHA NA POSISYONG ‘EXECUTIVE ASSISTANT VI’ NA ITATALAGA SA TANGGAPAN NG PUNONGLUNGSOD NA MAY KATUNGKULAN AT SWELDONG KATUMBAS NG ISANG PINUNO NG TANGGAPAN. ( CITY GOVERNMENT DEPT. HEAD II)
Date Approved: 1995-11-13
Category: Personnel Administration
Ordinance No. 95-48
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGTATAKDA NG LAANG-GUGULIN SA HALAGANG DALAWANG MILYONG PISO (P2,000,000.00) NA GAGAMITIN SA PAGPAPAUNLAD NG MGA KINIKILALA, BINIGYANG KAPANGYARIHAN AT REHISTRADONG KOOPERATIBA SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1995-11-25
Category: Appropriation & Livelihood and Cooperatives
Ordinance No. 95-49
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGTATADHANA NG ALITUNTUNIN NA LAHAT NG KONTRATA NA PAPASUKAN NG PUNONGLUNGSOD AY KAILANGAN ANG NAUNANG PAGPAPAHINTULOT AT PAGSANG-AYON NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD.
Date Approved: 1995-12-11
Category: Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 95-50
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGTATADHANA NG PAGPAPATIBAY NG PROYEKTO SA PAGPAPAUNLAD AT MGA GAWAIN (DEVELOPMENT PROJECTS AND ACTIVITIES) NA PINOPONDOHAN MULA SA 20% INTERNAL REVENUE ALLOTMENT SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA TAONG 1995.
Date Approved: 1995-12-11
Category: Appropriation / Engineering, Public Works and Infrastructure & Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 95-51
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGTATATAG NG TANGGAPAN PARA SA LAWA NG LAGUNA.
Date Approved: 1995-12-11
Category: Appropriation / Personnel Administration & Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 95-52
Title: AN ORDINANCE ALLOWING SMART COMMUNICATION, INC. (SMART) TO CONSTRUCT, INSTALL, OPERATE AND MAINTAIN AN INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS NETWORK IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1995-12-11
Category: Communication and Public Information & Transportation
Ordinance No. 95-54
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD NG MUNTINLUPA ANG SUPPLEMENTAL BUDGET NO.3 NG SOLID WASTE MANAGEMENT OFFICE NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWAMPU’T APAT NA MILYON, PITONG DAAN LABINGWALONG LIBO TATLONG DAAN ANIMNAPU’T ANIM NA PISO (P24,718,366.00).
Date Approved: 1995-12-29
Category: Appropriation & Health and Sanitation
Ordinance No. 96-55
Title: CITY ORDINANCE AMENDING SECTION 24 AND 74 (e) OF THE REVENUE CODE OF THE MUNTINLUPA AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: 1996-01-29
Category: Appropriation & Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 96-56
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGTATADHANA NG MGA AALITUNTUNIN SA PANGANGASIWA NG LIBINGANG PANGLUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-01-21
Category: Land Use and Zoning & Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 96-57
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGKAKALOOB NG KARAGDAGAN AT NATATANGING BENEPISYO SA MGA KWALIPIKADONG BENEPISYARYO NG MGA BETERANO NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA, SA PAMAMAGITAN NG PAGKAKALOOB SA KANILA NG LIBRENG PAG-AARAL SA ‘MUNTINLUPA POLYTECHNIC COLLEGE”.
Date Approved: 1996-01-29
Category: Appropriation / Education & Veterans, Retirees, Eldery and Disabled
Ordinance No. 96-58
Title: CITY ORDINANCE RENAMING THE OFFICE OF THE SENIOR CITIZENS AFFAIRS (OSCA) INTO OFFICE OF THE SENIOR CITIZENS, VETERANS, RETIREES AND DISABLED PERSONS AND EXPANDING ITS FUNCTIONS.
Date Approved: 1996-01-29
Category: Veterans, Retirees, Eldery and Disabled
Ordinance No. 96-59
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA MAGKAKALOOB NG HALAGANG ISANG LIBONG LIMANG DAANG PISO (P1,500) BILANG TULONG SA ASAWA O SA PINAKAMALAPIT NA KAMAG-ANAK NG NAMATAY AT MAGLAAN NG PONDO PARA DITO.
Date Approved: 1996-01-29
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-60
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE SUM OF FIVE HUNDRED EIGHTY ONE MILLION NINE HUNDRED THIRTY TWO THOUSAND THREE HUNDRED TEN PESOS (P581,932,310.00) UNDER THE GENERAL FUND OF THIS CITY FOR THE OPERATING EXPENDITURES AND CAPITAL OUTLAYS REQUIREMENT OF THE CITY OF MUNTINLUPA TO BE TAKEN FROM ESTIMATED ANNUAL INCOME CERTIFIED AS PROBABLE OF COLLECTION BY THE CITY TREASURER.
Date Approved: 1996-02-26
Category: Appropriation & Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 96-61
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBONG PISO (P50,000) NA MAGMUMULA SA ‘SPECIAL ACTIVITIES FUND’ NG PANGALAWANG PUNONGLUNGSOD BILANG PRESIDING OFFICER NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD NG MUNTINLUPA, BILANG TULONG SA PROGRAMA NG GENERAL MACASIANO FOUNDATION NA AMY ADHIKAING PAG-IBAYUHIN ANG PROPESYONALISMO SA TUNGKULIN SA PAGPAPATUPAD NG BATAS SA ATING BANSA.
Date Approved: 1996-03-11
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-62
Title: AN ORDINANCE INCREASING THE UNIFORM/CLOTHING ALLOWANCE OF OFFICIAL AND EMPLOYEES OF THE MUNTINLUPA CITY GOVERNMENT.
Date Approved: 1996-03-15
Category: Appropriation & Personnel Administration
Ordinance No. 96-63
Title: ORDINANCE GRANTING THE CITY GOVERNMENT THRU THE PROSECUTOR’S OFFICE TO ISSUE CLEARANCES FOR PASSPORT, EMPLOYMENT AND TRAVEL ABROAD, LICENSE TO POSESS FIREARMS, BUSINESS, COMMERCIAL, LOCAL EMPLOYMENT, IDENTIFICATION AND NATURALIZATION PURPOSES, AND FIXING THE FEES FOR ISSUANCE THEREOF.
Date Approved: 1996-03-15
Category: Rules, Ethics and Privileges & Ways and Means
Ordinance No. 96-64
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGTATADHANA NG MGA ALITUNTUNING IPAPATUPAD SA PAGLILIPAT NG MGA DEVELOPER NG SUBDIVISION NG ROAD LOTS AT OPEN SPACE SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-04-15
Category: Land Use and Zoning & Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 96-65
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGLALAAN NG HALAGANG P1,079,065 UPANG GAMITIN SA PAGBILI NG ISANG LAGAY NA LUPA NA PAGTATAYUAN NG PROYEKTONG HEALTH CENTER, HIMPILAN NG PAMATAY SUNOG, PAMPUBLIKONG AKLATAN AT IBA PANG LINGKURANG PANLIPUNAN SA BARANGAY TUNASAN.
Date Approved: 1996-04-29
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-66
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGSASAAD NG PAGPAPRANKISA AT PAMAMAHALA NANG OPERASYON SA LAHAT NG TRAYSIKEL NA MAY MOTOR AT WALANG MOTOR (PEDIKABS) SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA, TAONG 1996.
Date Approved: 1996-04-29
Category: Transportation
Ordinance No. 96-67
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAGTITIBAY ANG BARNGAY ANNUAL BUDGET PARA SA TAONG 1996 NG BARANGAY TUNASAN NAGKAKAHALAGA NG WALONG MILYON, ISANG DAAN LIMAMPU’T LIMANG LIBO, SIYAM NA DAAN WALUMPU’T DALAWANG PISO AT ANIMNAPUT ISANG SENITMOS (P8,155,982.61) ; BARANGAY POBLACION NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON, PITONG DAAN LIMAMPU’T DALAWANG LIBO, ANIM NA DAAN WALUMPU’T APAT NA PISO AT SIYAMNAPU’T SIYAM NA SENTIMOS (P5,752,684.99) ; BARANGAY CUPANG NA NAGKAKAHALAGA NG LABING DALAWANG MILYON, ANIM NA DAAN LIMAMPUNG LIBO, ANIM NA DAAN TATLUMPU’T PITONG PISO AT WALUMPU’T ISANG SENTIMOS (P12,650,637.81) AT BARANGAY SUCAT NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG MILYON, PITONG DAAN APATNAPU’T DALAWANG LIBO, ISANG DAAN DALAWAMPU’T SIYAM NA PISO AT APATNAPU’T TATLONG SENTIMOS (P7,742,129.43).
Date Approved: 1996-04-29
Category: Appropriation & Barangay Affairs
Ordinance No. 96-68
Title: ORDINANSA NA TINATAWAG NA ‘KODIGO SA PAMPUBLLIKONG KALIGTASAN TUWING LOKAL NA PAGDIRIWANG SA LINGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-05-13
Category: Public Order, Security and Safety
Ordinance No. 96-69
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAG-AATAS SA LAHAT NG OSPITAL, KLINIKA AT PAGAMUTAN SA BUONG NASASAKUPAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA NA MAGPASKIL NG SIPI NG BATAS PAMBANSA BLG. 702 NA NAGSASAAD NG PAGBABAWAL SA PAGHINGI NG PAUNANG DEPOSITO O PAUNANG BAYAD SA PAGTANGGAP AT PAGGGAMOT NG MAY SAKIT SA ILANG PAGKAKATAON.
Date Approved: 1996-05-13
Category: Health and Sanitation / Justice and Human Rights & Rules, Ethics and Privileges
Ordinance No. 96-70
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAGTITIBAY ANG BARANGAY ANNUAL BUDGET PARA SA TAONG 1996 NG BARANGAY PUTATAN NG NAGKAKAHALAGA NG PITONG MILYON, TATALONG DAAN WALUMPU’T PITONG LIBO, APAT NA DAAN ANIMNAPUNG PISO (P7,387,460.00); BARANAGAY BAYANAN NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON, TATLONG DAAN DALAWAMPUNG LIBO, APAT NA DAAN SIYAMNAPU’T WALONG PISO (P5,320,498.00); BARANAGY ALABANG NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA MILYON, WALUMPU’T DALAWANG LIBO, LIMANG DAAN TATLUMPU’T TATLONG PISO AT LIMAMPU’T ANIM NA SENTIMOS (P9,082,533,.56) ; AT NBARANGAY BULI NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON, ANIM NA DAAN WALUMPU’T DALAWANG LIBO, ISANG DAAN DALAWAMPU’T SIYAM NA PISO AT APATNAPU’T SIYAM NA SENTIMOS (P4,682,129).
Date Approved: 1996-05-13
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-71
Title: ORDINANCE ALLOWING THE GLOBAL CABLE INC. TO INSTALL, OPERATE AND MAINTAIN A COMMUNITY ANTENAE TELEVISION SYSTEM (CATV) IN MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-05-20
Category: Information Technology Development & Transportation
Ordinance No. 96-72
Title: AN ORDINANCE AUTHORIZING THE INCREASE OF MONTHLY COMMUTABLE REPRESENTATION AND TRANSPORTATION ALLOWANCE (RATA) OF GOVERMENT OFFICIALS OF THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-05-20
Category: Appropriation & Personnel Administration
Ordinance No. 96-73
Title: ORDINANCE APPROVING THE REQUEST OF DESTINY CABLE INC. TO INSTALL OPERATE AND MAINTAIN A COMMUNITY ANTENNAE TELEVITION SYSTEM (CATV) IN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1996-05-20
Category: Information Technology Development & Transportation
Ordinance No. 96-74
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE REQUEST OF KATIPUNANG ANAK-PAWIS HOMEOWNER’S ASSOCIATION (KAPHOA) INC., FOR A LOAN IN THE AMOUNT OF ONE HUNDRED SIXTY THREE THOUSAND FIVE HUNDRED PESOS (P163,500.00) PESOS TO COVER THE EQUITY IN THEIR APPLICATION FOR COMMUNITY MORTGAGE PROGRAM TO BE TAKEN FROM THE LAND BANKING PROGRAM OF THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-05-27
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-75
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA ITINATAG ANG “MUNTINLUPA TERMINAL MANAGEMENT OFFICE (MTMO)” UPANG MALAYANG MANGASIWA SA LAHAT NG PAMPUBLIKONG TERMINAL SA NASASAKUPAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-06-01
Category: Appropriation / Personnel Administration & Transportation
Ordinance No. 96-76
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE SUM OF FIVE MILLION SEVEN HUNDRED THIRTY THOUSAND PESOS (5,730,000.00) FOR ROAD CONCRETING PROJECT OF SOLDIERS HILLS VILLAGE MAIN ROAD, PUTATAN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1996-06-03
Category: Appropriation & Engineering, Public Works and Infrastructure
Ordinance No. 96-77
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGSUSUSOG SA PROBISYON NG SEKSIYON 16, ARTIKULO VI NG KAUTUSANG BAYAN BILANG 94-38.
Date Approved: 1996-06-03
Category: Public Order, Security and Safety & Ways and Means
Ordinance No. 96-78
Title: KAUTUSANG PANLUNGSOD NA PINAGTITIBAY ANG BARANGAY ANNUAL BUDGET PARA SA TAONG 1996 NG BARANGAY NEW AYALA ALABANG NA NAGKAKAHALAGA NG LABING ISANG MILYON, WALONG DAAN TATLUMPU’T ISANG LIBO, LABING WALONG PISO AT PITUMPU’T SIYAM NA SENTIMOS (P11,831,018.79).
Date Approved: 1996-06-17
Category: Appropriation & Barangay Affairs
Ordinance No. 96-79
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE APPLICATION OF PHILIPPINE HOME CABLE HOLDINGS, INC. FOR A CITY FRANCHISE TO CONSTRTUCT, INSTALL, MAINTAIN AND OPERATE A COMMUNITY ANTENNAE TELEVISION (CATV) IN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1996-06-17
Category: Information Technology Development / Rules, Ethics and Privileges & Ways and Means
Ordinance No. 96-80
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAG-AATAS SA LAHAT NG KOMPANYA/BAHAY KALAKAL NA NAGNENEGOSYO SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA, NA SA PAGTANGGAP NG KARANIWANG KAWANI (RANK AND FILE), AY HINDI BABABA SA PITUMPUNG PORSIYENTO (70%) NG MANGGAGAWA AY DAPAT RESIDENTE NG LUNGSOD.
Date Approved: 1996-07-01
Category: Labor and Employment & Trade and Industry
Ordinance No. 96-81
Title: AN ORDINANCE EXEMPTING ALL LEGITIMATE COOPERATIVES, REGISTERED AND OPERATING WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA FROM ALL TAXES, FEES AND ANY DUES IMPOSED BY THE CITY GOVERNMENT.
Date Approved: 1996-07-08
Category: Livelihood and Cooperatives & Ways and Means
Ordinance No. 96-82
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NALALAAN NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBONG PISO (P50,000.00) BILANG TULONG PINANSYAL NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA VICE MAYOR LEAGUE OF THE PHILIPPINES.
Date Approved: 1996-08-05
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-83
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE RELEASE OF THE AMOUNT OF TWENTY FIVE THOUSAND PESOS (P25,000.00) AS POSTHUMOUS AWARD TO THE LATE MANNY JOCSON TO BE GIVEN TO HIS FAMILY FOR A SPLENDID AND DIGNIFIED DEDICATION TO GOVERNMENT, PUBLIC AND CIVIC SERVICE.
Date Approved: 1996-09-09
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-84
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA ITINATAG ANG ‘MUNTINLUPA JUNIOR POLICE’ (MJP).
Date Approved: 1996-09-09
Category: Public Order, Security and Safety & Youth and Sports Development
Ordinance No. 96-85
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA ITINATAG ANG ‘MUNTINLUPA TRAFFIC MANAGEMENT BUREAU (MTMB).
Date Approved: 1996-09-09
Category: Transportation
Ordinance No. 96-86
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAGTIBAY ANG RE-ALIGNMENT NG BADGET NG TANGGAPAN NG TAGABILI (PROCUREMENT OFFICE ) NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD NA NAGKAKAHALAGA NG P40,000.00 PARA SA TAONG 1996.
Date Approved: 1996-09-11
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-87
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENTNG 1996 ANNUAL BUDGET NG TANGGAPAN NG PLANNING AND DEVELOPMENT, COMMISION ON AUDIT,ENVIROMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES,COMMUNITY,AFFAIRS PUBLIC ORDER AND SAFETY, ARBRITRATION AND MEDIATION. TELECOMUNICATIONS PUBLIC ATTORNEY, METROPOLITAN TRIAL COURT, BRANCH LXXX, CITY PROCECUTOR,REGIONAL TRIAL COURT BRANCH 276, AT CLERK COURT.
Date Approved: 1996-09-16
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-88
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PANAHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG 1996 ANNUAL BUDGET NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD AT TANGGAPAN NG PANGULONG OPISYAL.
Date Approved: 1996-09-16
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-89
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG 1996 ANNUAL BUDGET NG TANGGAPAN NG PAHINTULOT AT LISENSYA.
Date Approved: 1996-10-07
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-90
Title: ORDINANCE GRANTING ADDITIONAL BURIAL ASSISTANCE TO THE SURVIVING HEIRS OF WORLD WAR II VETERANS OF MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1996-10-14
Category: Appropriation & Veterans, Retirees, Eldery and Disabled
Ordinance No. 96-91
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA ITINATAG ANG TANGGAPAN NG ‘URBAN POOR AFFAIRS’ OFFICE’
Date Approved: 1996-10-14
Category: Appropriation / Personnel Administration & Urban Poor
Ordinance No. 96-92
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAGTIBANG ANG CITY OF MUNTINLUPA DEVELOPTMENT COUNCIL NO. 01 SERIES OF 1996 NA NAGTATADHANA NG PAGPAPATIBAY NG PROYEKTO SA PAGPAPAUNLAD AT MGA GAWAIN (DEVELOPMENT PROJECTS AND ACTIVITIES) NA PINOPONDOHAN MULA SA 20% INTERNAL REVENUE ALLOTMENT NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA TAONG 1966.
Date Approved: 1996-10-14
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-93
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG 1996 ANNUAL BUDGET NG TANGGAPAN NG MUNTINLUPA PAROLE AND PROBATION.
Date Approved: 1996-10-21
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-94
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG 1996 ANNUAL BUDGET NG TANGGAPAN NG PUNONGLUNGSOD (ADMINISTRATIVE DIVISION) YOUTH DEVELOPTMENT PROGRAM. PUBLIC INFORMATION, LEGAL,BUREAU OF JAIL MANAGEMENT AND PENOLOGY, MUNTINLUPA POLYTECHNIC COLLEGE, REGIONAL TRIAL COURT (BRANCH 256 ACCOUNTING AT GENERAL SERVICES.
Date Approved: 1996-10-21
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-95
Title: KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG 1996 ANNUAL BUDGET NG TANGGAPAN NG TAGAPAMAHALA NG IMPORMASYONG TEKNOLOHIYA AT SISTEMA, PANG-EKSTENYONG PAGLILINGKOD, KAGAWARAN NG PALIPUNANG PAGLILINGKOD AT SANGGUNIANG PANGLUNGSOD (TANGGAPAN NG KALIHIM)
Date Approved: 1996-11-11
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-96
Title: 
Date Approved: 1996-10-14
Category: Appropriation
Ordinance No. 96-97
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE RECLASSIFICATION OF A PARCEL OF LAND WITH A TOTAL AREA OF EIGHTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY SIX (18,726) SQUARE METERS, MORE OR LESS, COVERED BY TCT NO. 109307 LOCATED AT ALABANG, MUNTINLUPA CITY FROM A LOW DENSITY RESIDENTIAL AREA (R-1) INTO HIGH DENSITY COMMERCIAL AREA (C-3).
Date Approved: 1997-12-02
Category: Appropriation / Land Use and Zoning & Patrimonal Property
Ordinance No. 96-98
Title: AN ORDINANCE APPROVING THE APPLICATION OF MUNTINLUPA CABLE FOR A CITY FRANCHISE TO CONSTRUCT, INSTALL, MAINTAIN AND OPERATE A COMMUNITY ANTENNAE TELEVISION (CATV) IN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1996-12-17
Category: Communication and Public Information & Ways and Means